ONZE ORGANISATIE

DE
VAN COMPETENTE ZORG
beeldmerk-verpleging, verzorging en begeleiding
COMPETENTE ZORG B.V. is opgericht in 2017 en levert verpleging, verzorging en begeleiding aan cliënten binnen de ouderen- en overige somatische zorg. Deze zorg wordt overwegend geleverd binnen de regio Parkstad, Zuid Limburg.
De dagelijkse leiding is in handen van de algemeen directeur L.M.H. Goes.
De visie van Competente Zorg

COMPETENTE ZORG levert 24-uurszorg  Dit betreft zowel verpleging, verzorging als begeleiding. Hierdoor kan men zo lang mogelijk in de eigen woonomgeving blijven en hoeven bijvoorbeeld echtparen niet gescheiden te worden.

 

Naast de reguliere eerste- en tweedelijns opvang is er volgens onze visie behoefte aan een vorm van anderhalvelijns opvang, welke aangeboden moet worden als optie nadat een patiënt in de tweedelijnszorg is uitbehandeld en terugvalt op de eerstelijnszorg, dan wel moet worden opgeschaald naar de derdelijnszorg. Wij denken daarbij aan een periode van drie maanden (maximaal te verlengen tot zes maanden)  waarbij huisvesting en zorg wordt aangeboden die aansluit bij de behoefte van de patiënt en zijn directe omgeving, en die wordt verstrekt in een huiselijke en sfeervolle omgeving. Hierbij is dan niet alleen sprake van medische zorg, maar indien gewenst/noodzakelijk ook van mentale ondersteuning, voorbereiding op de periode na de opvang etc. Naast de benodigde medische zorg is het aan de patiënt om zijn/haar zorgbehoefte(n) aan te geven en hiervoor de eventuele extra bijkomende kosten te betalen (voor zover die niet vanuit een andere regeling bekostigd worden).

 

Onze medewerkers werken en leren in een authentieke omgeving (een zogenaamde ZIC= zorginnovatiecentrum) waarin de contexten van wonen, werken en leren niet gescheiden zijn maar op een zinvolle manier in elkaar overgaan.

Juist omdat in deze fase diverse disciplines vanuit de zorgbehoefte noodzakelijk zijn, zien wij binnen de invulling van de behoefte aan anderhalvelijns opvang ook een grote mogelijkheid van interdisciplinair praktijkgericht onderwijs op mbo en hbo niveau. Leeractiviteiten vinden daarbinnen plaats in een Zorg Innovatie Centrum (ZIC) in de vorm van Communities of learning, practice and care (de zogenaamde CoP’s). Hierin werken studenten en medewerkers van allerlei onderwijstypes en niveaus samen op basis van gelijkwaardigheid en ieder met zijn eigen specifieke inbreng waardoor alle vereiste competenties aan bod komen.

 

Wij bieden stage en leerplekken voor diverse beroepsopleidingen zoals, verpleegkunde, facilitaire dienstverlening, technologie in de zorg  en op termijn agrarische sector maar ook bouwkunde (aanpassingen voor hulpbehoevenden) en anderen.

Hiervoor is er een gepromoveerde onderwijskundige aanwezig die deze stagiaires en lerende medewerkers onderwijskundig kan begeleiden en leerplannen en stageplannen kan beoordelen.

De missie van Competente Zorg

Wij willen mensen met een zorgbehoefte een veilige woon-en leefomgeving bieden, -hetzij binnen hun eigen huis, hetzij binnen een te ontwikkelen woon-zorgconcept-, met veel privacy maar ook de mogelijkheden tot contact, activiteiten en eigen initiatief. Wij willen dit doen door optimaal gebruik te maken van de wisselwerking tussen bestaande en aankomende expertise en competenties rondom de zorgvraag.

 

COMPETENTE ZORG ondersteunt cliënten bij het verkrijgen van een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven met als doel dat de cliënt het leven kan voortzetten zoals hij dat gewend is en zelf bepaalt hoe hij (binnen bepaalde kaders) wil leven.. Competente ZorG wil de cliënt binnen zijn eigen mogelijkheden en beperkingen helpen om de dingen te blijven of gaan doen die hij zelf belangrijk en zinvol vindt.

De volgende vier levensdomeinen bieden een mooi kader voor de ondersteuning van de zorgverleners daarbij.

 1. lichamelijk welbevinden en gezondheid
 2. woon- en leefsituatie
 3. participatie
 4. geestelijk welbevinden

 

Om verantwoorde zorg en het realiseren van een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven van cliënten te borgen zijn van belang:

 1. de kwaliteit van de zorgorganisatie,
 2. de kwaliteit van zorgverleners en
 3. de zorginhoudelijke kwaliteit en veiligheid.

Deze thema’s zijn essentieel in het verwezenlijken van kwaliteit van leven. De zorgverleners en de zorgorganisatie hebben een rol in het realiseren van zorginhoudelijke kwaliteit en veiligheid.

De doelstellingen van Competente Zorg
 • Het aanbieden van (thuis)zorg, die aansluit op de reguliere maar ook op de extra zorgvraag van de patiënt (patiënt bepaalt en betaalt);
 • Het creëren van een leer-werkomgeving waarbinnen competenties op basis van praktijk, onderzoek en ervaring worent overgedragen en gedeeld en waarbinnen verantwoordelijkheden worden belegd bij degene waar ze thuishoren (medische verantwoordelijkheid kent geen gedeelde verantwoordelijkheid: één eindverantwoordelijke conform bestaande protocollen!);
 • Vanaf start voldoen aan de kwaliteitseisen en kaders van het Zorginstituut Nederland.
Het concept van Competente Zorg

Pijlers zijn Thuiszorg en Onderwijs. Er wordt een situatie gecreëerd waarbij nieuwe ontwikkelingen samen met de Open Universiteit, Zuyd Hogeschool (EIZT), Arcus College, HOZL, buurtzorg e.a. vormgegeven worden.

Dit past binnen een pilot die de overheid wil faciliteren in vier plaatsen in Nederland. De zogenaamde broedplaatsen (http://www.zorginstituutnederland.nl/beroepen+en+opleidingen/broedplaatsen )

 

Wat is een ZIC?

In een ZIC[1] (Fontys, Tilburg, Eindhoven) werken studenten (MBO en HBO) in het kader van hun opleiding in een zorginstelling samen met docenten en beroepsbeoefenaars. Feitelijk zijn zij gezamenlijk verantwoordelijk voor de betreffende afdeling van de zorginstelling. Voor studenten is het leren en werken in een ZIC een deel van hun opleiding.
Aan ZIC’s zijn/worden lectoraten gekoppeld en daarmee is een ZIC niet alleen een authentieke leer-werkomgeving, maar vindt er ook innovatief onderzoek plaats. ZIC’s zijn zodoende een broedplaats voor innovatie en voor disseminatie van de verworven kennis en inzichten. Een ZIC is een uitstekende omgeving voor CoP’s en dus voor werken, leren en wonen samen. Door het werken in een ZIC worden competenties en vaardigheden van medewerkers, stagiaires en andere betrokkenen up to date gehouden.

 

Wat is een CoP?

Een Community of Practice (CoP) is een groep mensen die een intrigerende vraag, zorg, probleem of passie met betrekking tot een bepaald domein of product delen en die hun kennis en vaardigheden willen verdiepen door middel van een continue uitwisseling hierover[2].
Figuur 3: de rollen binnen en buiten de Community of Practice, Learning and Care (CoP)

De beginnende professional, is de student, lerende en tevens collega, hij moet openstaan voor de expertise van de coach en de ervaren professional, delen van inhoud en voortgang met de rest van de CoP, door samenwerking en uitwisseling expertise opbouwen en opbrengst realiseren.
Hij is de eerst verantwoordelijke voor het realiseren van de opdracht op zijn/haar deelterrein en het realiseren van zijn/haar leerdoelen, medeverantwoordelijk voor de realisatie van de opbrengst op de andere deelterreinen alsmede voor de opbrengst van het geheel, medeverantwoordelijk voor het leren van de andere deelnemers van de gehele community

De ervaren professional (de expert van werkveld of vanuit de school  bezit vakmanschap, is vraagbaak voor de beginnende professionals, voorbeeldfiguur, meewerkend voorman, verzorgt (op afroep) inhoudelijke bijdragen

De coach is de spil van de community. Hij is coach t.a.v. de onderlinge relaties en t.a.v. het proces. Hij coacht ook t.a.v. vak inhoud. Ook hier geldt dat de coach afkomstig kan zijn van het werkveld of vanuit de school waarbij de school eindverantwoordelijk is.

De assessor (van de school) staat buiten de community en kan zo objectief beoordelen. Wel moet hij de community zodanig volgen dat ook het proces meegewogen wordt in de beoordeling.

De opdrachtgever (stage- of afstudeeropdracht) staat ook buiten de community omdat hij objectief moet beoordelen in hoeverre de opdracht vervuld is.

 

[1] Niessen, T., e.a. (2013). Veranderingen in zorg en onderwijs gaan gelijk op met veranderingen in mensen. Vakblad voor opleiders in het gezondheidszorgonderwijs, nummer 3, april 2013.

[2] Wenger, McDermott & Snyder(2002): Cultivating Communities of Practice. Harvard Business Press
Het idee achter Competente Zorg

In de Nederlandse gezondheidszorg spreekt men van nuldelijns-, eerstelijns-, tweedelijns-en derdelijnszorg.

 

In de eerste lijn of het eerste echelon werken beroepsbeoefenaren die breed zijn opgeleid (generalisten). In de tweede lijn werken beroepsbeoefenaren die expertise hebben op een deelterrein (specialisten).In de derde lijn bieden academische centra topklinische zorg. Last but not least zorgverleners in de nulde lijn, op consultatiebureaus en bij de GGD, bieden preventieve zorg, dus nog voor dat mensen gezondheidsproblemen hebben. Ook binnen de Zorgopvang zien we een soortgelijke opbouw: de eerstelijns opvang in een ziekenhuis, een tweedelijns opvang in een zorgcentrum en een derdelijns opvang in een verpleeghuis (open en gesloten). Hierdoor worden “uitbehandelde patiënten” vaak de dupe van een foutieve opvangindicatie, waardoor andere patiënten niet op de voor hen benodigde opvang terecht kan (bedden bezet; verkeerd bed problematiek). Bijv. een alleenstaand persoon die na een heupoperatie in het ziekenhuis blijft, omdat er thuis niemand is die hem/haar kan verzorgen/ondersteunen.

 

Echter door de vele versoberingen in de zorg (sluiten zorgcentra, de patiënt moet in de eigen omgeving worden opgevangen) lijkt het erop dat het systeem en niet de patiënt/cliënt centraal staat. Veel personeel in de gezondheidszorg is nog opgeleid met het idee van `zorgen`, alles overnemen. Wij willen onze mensen leren om de cliënt zijn zelfstandigheid zo lang mogelijk te laten behouden en hem daar zoveel mogelijk in te begeleiden. Daarbij komen andere competenties aan bod dan die die in de oorspronkelijke opleiding geleerd zijn.

 

Daarnaast is ook de mondigheid van de patiënt en zijn/haar verzorgers tegenwoordig een belangrijk issue. De vanzelfsprekendheid van mantelzorg door de naaste familie en de zogenaamde participatiemaatschappij hebben als gevolg van de verbeterende economische werkelijkheid steeds minder draagkracht, zowel bij de patiënt alsook bij de potentiële mantelzorger(s). Ook hierop moet door de zorg op een competente manier ingespeeld worden.

+ Onze Visie
De visie van Competente Zorg

COMPETENTE ZORG levert 24-uurszorg  Dit betreft zowel verpleging, verzorging als begeleiding. Hierdoor kan men zo lang mogelijk in de eigen woonomgeving blijven en hoeven bijvoorbeeld echtparen niet gescheiden te worden.

 

Naast de reguliere eerste- en tweedelijns opvang is er volgens onze visie behoefte aan een vorm van anderhalvelijns opvang, welke aangeboden moet worden als optie nadat een patiënt in de tweedelijnszorg is uitbehandeld en terugvalt op de eerstelijnszorg, dan wel moet worden opgeschaald naar de derdelijnszorg. Wij denken daarbij aan een periode van drie maanden (maximaal te verlengen tot zes maanden)  waarbij huisvesting en zorg wordt aangeboden die aansluit bij de behoefte van de patiënt en zijn directe omgeving, en die wordt verstrekt in een huiselijke en sfeervolle omgeving. Hierbij is dan niet alleen sprake van medische zorg, maar indien gewenst/noodzakelijk ook van mentale ondersteuning, voorbereiding op de periode na de opvang etc. Naast de benodigde medische zorg is het aan de patiënt om zijn/haar zorgbehoefte(n) aan te geven en hiervoor de eventuele extra bijkomende kosten te betalen (voor zover die niet vanuit een andere regeling bekostigd worden).

 

Onze medewerkers werken en leren in een authentieke omgeving (een zogenaamde ZIC= zorginnovatiecentrum) waarin de contexten van wonen, werken en leren niet gescheiden zijn maar op een zinvolle manier in elkaar overgaan.

Juist omdat in deze fase diverse disciplines vanuit de zorgbehoefte noodzakelijk zijn, zien wij binnen de invulling van de behoefte aan anderhalvelijns opvang ook een grote mogelijkheid van interdisciplinair praktijkgericht onderwijs op mbo en hbo niveau. Leeractiviteiten vinden daarbinnen plaats in een Zorg Innovatie Centrum (ZIC) in de vorm van Communities of learning, practice and care (de zogenaamde CoP’s). Hierin werken studenten en medewerkers van allerlei onderwijstypes en niveaus samen op basis van gelijkwaardigheid en ieder met zijn eigen specifieke inbreng waardoor alle vereiste competenties aan bod komen.

 

Wij bieden stage en leerplekken voor diverse beroepsopleidingen zoals, verpleegkunde, facilitaire dienstverlening, technologie in de zorg  en op termijn agrarische sector maar ook bouwkunde (aanpassingen voor hulpbehoevenden) en anderen.

Hiervoor is er een gepromoveerde onderwijskundige aanwezig die deze stagiaires en lerende medewerkers onderwijskundig kan begeleiden en leerplannen en stageplannen kan beoordelen.

+ Onze Missie
De missie van Competente Zorg

Wij willen mensen met een zorgbehoefte een veilige woon-en leefomgeving bieden, -hetzij binnen hun eigen huis, hetzij binnen een te ontwikkelen woon-zorgconcept-, met veel privacy maar ook de mogelijkheden tot contact, activiteiten en eigen initiatief. Wij willen dit doen door optimaal gebruik te maken van de wisselwerking tussen bestaande en aankomende expertise en competenties rondom de zorgvraag.

 

COMPETENTE ZORG ondersteunt cliënten bij het verkrijgen van een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven met als doel dat de cliënt het leven kan voortzetten zoals hij dat gewend is en zelf bepaalt hoe hij (binnen bepaalde kaders) wil leven.. Competente ZorG wil de cliënt binnen zijn eigen mogelijkheden en beperkingen helpen om de dingen te blijven of gaan doen die hij zelf belangrijk en zinvol vindt.

De volgende vier levensdomeinen bieden een mooi kader voor de ondersteuning van de zorgverleners daarbij.

 1. lichamelijk welbevinden en gezondheid
 2. woon- en leefsituatie
 3. participatie
 4. geestelijk welbevinden

 

Om verantwoorde zorg en het realiseren van een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven van cliënten te borgen zijn van belang:

 1. de kwaliteit van de zorgorganisatie,
 2. de kwaliteit van zorgverleners en
 3. de zorginhoudelijke kwaliteit en veiligheid.

Deze thema’s zijn essentieel in het verwezenlijken van kwaliteit van leven. De zorgverleners en de zorgorganisatie hebben een rol in het realiseren van zorginhoudelijke kwaliteit en veiligheid.

+ Onze Doelstellingen
De doelstellingen van Competente Zorg
 • Het aanbieden van (thuis)zorg, die aansluit op de reguliere maar ook op de extra zorgvraag van de patiënt (patiënt bepaalt en betaalt);
 • Het creëren van een leer-werkomgeving waarbinnen competenties op basis van praktijk, onderzoek en ervaring worent overgedragen en gedeeld en waarbinnen verantwoordelijkheden worden belegd bij degene waar ze thuishoren (medische verantwoordelijkheid kent geen gedeelde verantwoordelijkheid: één eindverantwoordelijke conform bestaande protocollen!);
 • Vanaf start voldoen aan de kwaliteitseisen en kaders van het Zorginstituut Nederland.
+ Het Concept
Het concept van Competente Zorg

Pijlers zijn Thuiszorg en Onderwijs. Er wordt een situatie gecreëerd waarbij nieuwe ontwikkelingen samen met de Open Universiteit, Zuyd Hogeschool (EIZT), Arcus College, HOZL, buurtzorg e.a. vormgegeven worden.

Dit past binnen een pilot die de overheid wil faciliteren in vier plaatsen in Nederland. De zogenaamde broedplaatsen (http://www.zorginstituutnederland.nl/beroepen+en+opleidingen/broedplaatsen )

 

Wat is een ZIC?

In een ZIC[1] (Fontys, Tilburg, Eindhoven) werken studenten (MBO en HBO) in het kader van hun opleiding in een zorginstelling samen met docenten en beroepsbeoefenaars. Feitelijk zijn zij gezamenlijk verantwoordelijk voor de betreffende afdeling van de zorginstelling. Voor studenten is het leren en werken in een ZIC een deel van hun opleiding.
Aan ZIC’s zijn/worden lectoraten gekoppeld en daarmee is een ZIC niet alleen een authentieke leer-werkomgeving, maar vindt er ook innovatief onderzoek plaats. ZIC’s zijn zodoende een broedplaats voor innovatie en voor disseminatie van de verworven kennis en inzichten. Een ZIC is een uitstekende omgeving voor CoP’s en dus voor werken, leren en wonen samen. Door het werken in een ZIC worden competenties en vaardigheden van medewerkers, stagiaires en andere betrokkenen up to date gehouden.

 

Wat is een CoP?

Een Community of Practice (CoP) is een groep mensen die een intrigerende vraag, zorg, probleem of passie met betrekking tot een bepaald domein of product delen en die hun kennis en vaardigheden willen verdiepen door middel van een continue uitwisseling hierover[2].
Figuur 3: de rollen binnen en buiten de Community of Practice, Learning and Care (CoP)

De beginnende professional, is de student, lerende en tevens collega, hij moet openstaan voor de expertise van de coach en de ervaren professional, delen van inhoud en voortgang met de rest van de CoP, door samenwerking en uitwisseling expertise opbouwen en opbrengst realiseren.
Hij is de eerst verantwoordelijke voor het realiseren van de opdracht op zijn/haar deelterrein en het realiseren van zijn/haar leerdoelen, medeverantwoordelijk voor de realisatie van de opbrengst op de andere deelterreinen alsmede voor de opbrengst van het geheel, medeverantwoordelijk voor het leren van de andere deelnemers van de gehele community

De ervaren professional (de expert van werkveld of vanuit de school  bezit vakmanschap, is vraagbaak voor de beginnende professionals, voorbeeldfiguur, meewerkend voorman, verzorgt (op afroep) inhoudelijke bijdragen

De coach is de spil van de community. Hij is coach t.a.v. de onderlinge relaties en t.a.v. het proces. Hij coacht ook t.a.v. vak inhoud. Ook hier geldt dat de coach afkomstig kan zijn van het werkveld of vanuit de school waarbij de school eindverantwoordelijk is.

De assessor (van de school) staat buiten de community en kan zo objectief beoordelen. Wel moet hij de community zodanig volgen dat ook het proces meegewogen wordt in de beoordeling.

De opdrachtgever (stage- of afstudeeropdracht) staat ook buiten de community omdat hij objectief moet beoordelen in hoeverre de opdracht vervuld is.

 

[1] Niessen, T., e.a. (2013). Veranderingen in zorg en onderwijs gaan gelijk op met veranderingen in mensen. Vakblad voor opleiders in het gezondheidszorgonderwijs, nummer 3, april 2013.

[2] Wenger, McDermott & Snyder(2002): Cultivating Communities of Practice. Harvard Business Press
+ De Achtergrond
Het idee achter Competente Zorg

In de Nederlandse gezondheidszorg spreekt men van nuldelijns-, eerstelijns-, tweedelijns-en derdelijnszorg.

 

In de eerste lijn of het eerste echelon werken beroepsbeoefenaren die breed zijn opgeleid (generalisten). In de tweede lijn werken beroepsbeoefenaren die expertise hebben op een deelterrein (specialisten).In de derde lijn bieden academische centra topklinische zorg. Last but not least zorgverleners in de nulde lijn, op consultatiebureaus en bij de GGD, bieden preventieve zorg, dus nog voor dat mensen gezondheidsproblemen hebben. Ook binnen de Zorgopvang zien we een soortgelijke opbouw: de eerstelijns opvang in een ziekenhuis, een tweedelijns opvang in een zorgcentrum en een derdelijns opvang in een verpleeghuis (open en gesloten). Hierdoor worden “uitbehandelde patiënten” vaak de dupe van een foutieve opvangindicatie, waardoor andere patiënten niet op de voor hen benodigde opvang terecht kan (bedden bezet; verkeerd bed problematiek). Bijv. een alleenstaand persoon die na een heupoperatie in het ziekenhuis blijft, omdat er thuis niemand is die hem/haar kan verzorgen/ondersteunen.

 

Echter door de vele versoberingen in de zorg (sluiten zorgcentra, de patiënt moet in de eigen omgeving worden opgevangen) lijkt het erop dat het systeem en niet de patiënt/cliënt centraal staat. Veel personeel in de gezondheidszorg is nog opgeleid met het idee van `zorgen`, alles overnemen. Wij willen onze mensen leren om de cliënt zijn zelfstandigheid zo lang mogelijk te laten behouden en hem daar zoveel mogelijk in te begeleiden. Daarbij komen andere competenties aan bod dan die die in de oorspronkelijke opleiding geleerd zijn.

 

Daarnaast is ook de mondigheid van de patiënt en zijn/haar verzorgers tegenwoordig een belangrijk issue. De vanzelfsprekendheid van mantelzorg door de naaste familie en de zogenaamde participatiemaatschappij hebben als gevolg van de verbeterende economische werkelijkheid steeds minder draagkracht, zowel bij de patiënt alsook bij de potentiële mantelzorger(s). Ook hierop moet door de zorg op een competente manier ingespeeld worden.

Over ons

logo Competente Zorg

Competente Zorg is een kleine zorgaanbieder in Heerlen die zich vooral richt op de oudere mens. Wij willen ons inzetten voor het zo lang mogelijk op een kwalitatief goede wijze zelfstandig blijven en wonen van onze cliënten.

LEES MEER ...

Meer weten?

Neem dan telefonisch contact op met één van de volgende nummers:

06 1370 4412
06 1024 8514

Werkdagen van 08:00 tot 18:00 uur of ga direct naar onze